Algemene Voorwaarden Monsley

ALGEMENE VOORWAARDEN

Vragen over deze voorwaarden? Neem contact op met [email protected]


Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de daarachter vermelde betekenis, tenzij uit de context het tegendeel blijkt:

Monsley betekent de handelsnaam 'Monsley' van de onderneming Monsle B.V., gevestigd aan IJsbaanpad 64-F, te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75349345;

Gebruiksvoorwaarden zijn de onderhavige voorwaarden, ook wel algemene voorwaarden of voorwaarden genoemd;

Account is het persoonlijke account dat door Monsley aan u ter beschikking wordt gesteld via de Webportal met als doel de afgenomen Diensten te kunnen gebruiken;

Webportal is de ingelogde website omgeving van Monsley vanaf waar de Diensten wordt ontsloten;

Overeenkomst is de overeenkomst tussen u en Monsley op grond waarvan u de Diensten kunt gebruiken en waarvan de onderhavige voorwaarden integraal onderdeel uitmaken;

Diensten zijn alle diensten en producten die Monsley op grond van de Overeenkomst aan u levert, waaronder begrepen kan zijn: het toegang bieden tot het Webportal.

Aanbod is elke aanbieding van Diensten die op of buiten de Website aan de Consument wordt gedaan;

Duurtijd Doorlopende diensten, zoals een abonnement, worden steeds verkocht per duurtijd. Deze start vanaf het ogenblik van de aankoopbevestiging tot op het eind van de aangekochte periode.

Bedenktermijn betekent de termijn waarbinnen een Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht betekent de mogelijkheid voor een Consument om binnen de bedenktermijn af te zien van de overeenkomst op afstand. Ook wel 'Niet goed, geld terug' garantie of de '100% tevredenheidsgarantie' genoemd op de Website;

Consument betekent de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag betekent kalenderdag;

Kantooruren: de tijd van 09:00 tot 17:00 uur van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen;

Digitale inhoud betekent gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurzame gegevensdrager betekent elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat een Consument of Monsley in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Korting is een vermindering van de oorspronkelijke prijs, meestal met een bepaald percentage, of een bepaald bedrag;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder in ieder geval auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkenrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten;

en

Website betekent de website van Monsley, zijnde alle pagina's op www.monsley.com en www.monsley.nl, www.monsley.be en eventuele andere (sub-)domeinen.


Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Monsley en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Monsley en een Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Monsley voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Aanbod

 1. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van Diensten en/of digitale inhoud binden Monsley niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Overeenkomst en aanbod

 1. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Monsley onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
 2. Na betaling ontvangt de Consument via e-mail een persoonlijke, niet-verdraagbare toegangscode of link. Nadat de Consument die code ingegeven heeft in het Webportal, krijgt hij toegang tot de diensten van Monsley.
 3. Doorlopende diensten, zoals een abonnement, worden steeds verkocht per duurtijd. Deze start vanaf het ogenblik van de aankoopbevestiging tot op het eind van de aangekochte periode. Bij een Maandabonnement is de Duurtijd 30 dagen.
 4. Opzegging van een abonnement kan op ieder moment, door een e-mail te sturen aan [email protected] verstuurd vanuit het e-mailadres waarmee de overeenkomst is afgesloten. Ook kan het desbetreffende e-mailadres worden vermeld in deze opzegmail. Het abonnement stopt bij het eerstvolgende verstrijken van de duurtijd.
 5. Bij beëindiging van de overeenkomst, zal Monsley geen pro rata terugbetaling doen van niet opgebruikte tijdsdelen. Een verzoek om uitzondering kan echter worden ingediend.
 6. Via een online platform, ook wel Webportal genoemd, wordt aan de Consument toegang verleend tot Diensten zoals zelfhulpprogramma’s. De Consument bepaalt zelf hoe en voor welk doel zij de Diensten inzet.
 7. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, dient de Consument zich te registreren. Nadat de registratie en een eventuele betaling is afgerond, komt de Overeenkomst tussen de consument en Monsley en u tot stand.
 8. Bij het gebruik van de Diensten kunnen er vragenlijsten worden afgenomen. Deze vragenlijsten dienen ervoor om uw voortgang in kaart te brengen. De vragenlijsten stellen geen diagnose. Raadpleeg voor een diagnose een gekwalificeerde arts, psycholoog of psychotherapeut.
 9. Monsley zelfhulpprogramma’s ondersteunen de Consument bij (psychische) klachten. Monsley behandelt niet en tussen de Consument en Monsley is er geen sprake van een behandelovereenkomst. Raadpleeg voor een behandeling een arts, psycholoog of psychotherapeut.

Herroepingsrecht

 1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot een gekocht digitaal programma tot 14 dagen na de aankoop zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. Dit is wordt ook wel de 'Niet goed, geld terug' garantie, of de '100% tevredenheidsgarantie' genoemd.

Uitoefening van het herroepingsrecht

Wanneer de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een email aan [email protected] of meldt dit op andere elektronische wijze aan Monsley.


Verplichtingen van Monsley bij herroeping

 1. Monsley stuurt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Monsley gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

Prijs

 1. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Prijzen van de aangeboden producten en/of diensten kunnen tussentijds worden gewijzigd.
 3. Monsley kan producten en/of diensten tegen variabele prijzen aanbieden. Variabele prijzen worden bij het aanbod vermeld.
 4. Er kan maximaal één korting per product en/of dienst van toepassing zijn. Mochten er meerdere kortingen zijn, dan geldt de korting die het meest in het voordeel van de Consument uitvalt. 

Uitvoering overeenkomst en levering

 1. Monsley zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van aankopen.
 2. De Consument dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan Monsley. Ook eventuele wijzingen hiervan dienen tijdig door gegeven te worden aan Monsley. Indien de Consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn eventuele gevolgkosten voor rekening van de Consument.
 3. Monsley behoudt zich het recht voor om uitvoering van een overeenkomst te weigeren of de overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van redenen. Na ontbinding zal Monsley het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. In geval van terugbetaling wordt hetzelfde betaalmiddel gebruikt dat de Consument heeft gebruikt om de betaling te doen. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 5. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de Consument.
 6. Monsley zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 1 dag uitvoeren. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 1 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 7. Na ontbinding conform het vorige lid zal Monsley het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan na het sluiten van de overeenkomst. 
 2. In het geval van betaling in maandtermijnen is de Consument verplicht om de totale som (het aantal termijnen maal het maandbedrag) te voldoen. 
 3. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen, met een minimum van € 40,-. Monsley kan in het voordeel van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 4. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Monsley te melden. Betaalopdrachten voor giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.

Accounts en registratie

 1. De Consument kan een account aanmaken of zich anderszins registreren op de website. Monsley behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een dergelijke registratie te weigeren of de registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld na constatering van onregelmatigheden.
 2. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De Consument staat in voor het gebruik van zijn inloggegevens, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.
 3. De Consument zal Monsley onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.
 4. Het is de Consument niet toegestaan meer dan één account aan te vragen of te beheren. Het is de Consument verder niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat Monsley de aanvraag van de Consument voor een account heeft geweigerd of een account van de Consument na registratie heeft opgeheven.

Overmacht

Monsley en de Consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Klachtenprocedure

 1. Monsley behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of levering moeten zo spoedig mogelijk nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden aan [email protected]
 3. Bij Monsley ingediende klachten worden binnen een termijn van 2 werkdagen (maandag tot en met vrijdag) gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Monsley binnen de termijn van 2 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Privacy en veiligheid

 1. Monsley respecteert de privacy van de Consument. Monsley behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De Consument stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Consument hanteert Monsley passende beveiligingsmaatregelen.
 2. Door gebruik te maken van onze Diensten, gaat de Consument ermee akkoord dat Monsley een platform biedt met mogelijkheden tot het plaatsen van inhoud, inclusief foto’s, reacties en andere materialen. Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het vrijwillig plaatsen van een reactie onder een les. Dit betekent dat andere Consumenten deze reacties kunnen bekijken, gebruiken of delen.
 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar het 'Privacy Policy' welke is in te zien op de website van Monsley in de 'footer' oftwel onderaan de pagina.

Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Diensten, alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website en de Webportal berusten bij Monsley of licentiegevers.
 2. De Consument krijgt niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrechten ten aanzien van de Diensten, alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website en Webportal en voor zover deze voortvloeien uit de Overeenkomst of welke anderszins schriftelijk zijn toegekend. De gebruiksrechten gelden voor de duur van de Overeenkomst.
 3. De Consument mag geen wijzigingen aanbrengen in de Diensten en heeft geen recht op een kopie van de bronbestanden van de Diensten.
 4. Monsley kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Diensten. Het is niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.
 5. Het is niet toegestaan om aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Diensten te verwijderen of aan te passen. Het is niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Diensten te verwijderen.

Overig

 1. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van Monsley geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Consument gedane aanvragen en/of bestellingen. De Consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. 
 3. Monsley is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Monsley zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen Monsley en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Laatste update op 29 augustus 2020